Thông tin liên lạc

Sử dụng menu Thông tin liên lạc để cập nhật thông tin liên lạc như hình sau

Contact Information

Cập nhật thông tin liên lạc

  1. Nhập vào các thông tin muốn thay đổi.
  2. Nhấp chuột vào nút Xác nhận để lưu các thay đổi.
    Order alert success

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>