Sổ lệnh

Menu này cung cấp thông tin các lệnh đặt trong ngày của bạn. Bạn cũng có thể sửa hoặc hủy lệnh của mình từ trang này.

Order Book

Các cột trong sổ lệnh

Cột Diễn giải
Mã lệnh Mã lệnh được sinh ra tự động trong hệ thống. Nhấn vào mã lệnh có thể xem được chi tiết của lệnh này.
Sàn giao dịch Sàn giao dịch.
M/B Viết tắt của lệnh Mua hoặc Bán. (M là Mua/B là Bán).
Chứng khoán Mã chứng khoán.
GDTT Giao dịch thỏa thuận.
Giá Giá đặt (đơn vị 1000 VND).
Số lượng Số lượng đặt (đơn vị cổ phần).
Số lượng khớp Số lượng khớp (đơn vị cổ phần).
Thời gian Thời gian đặt lệnh.
Trạng thái

Trạng thái lệnh. Nhấn vào hộp xổ xuống để lựa chọn các trạng thái khác.

  Order Status
Refresh Nhấn vào đây để lấy dữ liệu mới nhất từ máy chủ.
Amend Sửa lệnh. Nhấn vào đây để sửa lệnh.
Cancel Hủy lệnh. Nhấn vào đây để hủy lệnh.

Sửa lệnh

  1. Chọn lệnh mà bạn muốn sửa giá.
  2. Nhấn vào nút Amend. Cửa sổ Sửa lệnh sẽ hiện ra. Amend Order
  3. Nhập vào Giá mới.
  4. Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất.

Hủy lệnh

  1. Chọn lệnh mà bạn muốn hủy.
  2. Nhấn vào nút Cancel. Cửa sổ Hủy lệnh sẽ hiện ra.
    Cancel Order
  3. Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất.

Trở về đầu trang

<< Trang trước

Trang chính

Trang sau >>