Lịch sử lệnh đặt

Từ trang này, bạn có thể xem được lịch sử của các lệnh đặt.

Order History

Các cột trong Lịch sử lệnh đặt

Cột Diễn giải
Mã lệnh
Mã lệnh được sinh ra tự động trong hệ thống. Nhấn vào mã lệnh có thể xem được chi tiết của lệnh này.
Order Instruction History
Sàn giao dịch Sàn giao dịch.
M/B Viết tắt của lệnh Mua hoặc Bán. (M là Mua/B là Bán).
Chứng khoán Mã chứng khoán.
GDTT Giao dịch thỏa thuận.
Giá Giá đặt (đơn vị 1000 VND).
Số lượng Số lượng đặt (đơn vị cổ phần).
Số lượng khớp Số lượng khớp (đơn vị cổ phần).
Thời gian Thời gian đặt lệnh.
Trạng thái

Trạng thái lệnh. Nhấn vào hộp xổ xuống để lựa chọn các trạng thái khác.

  Order Status

Truy vấn dữ liệu

  1. Chọn ngày bắt đầu trong lịch Ngày:.
  2. Chọn ngày kết thúc trong lịch Đến:.
  3. Nhấn nút Truy vấn để bắt đầu truy vấn.
  4. Nhấn nút Kế tiếp để xem trang sau hoặc nhấn nút Trước để xem trang trước đó.

Trở về đầu trang

<< Trang trước

Trang chính

Trang sau >>