Số dư chứng khoán

Trang này cho phép xem toàn bộ Số dư chứng khoán.

Position

Các cột số dư

Cột Diễn giải
Sàn giao dịch Sàn giao dịch.
Chứng khoán Mã chứng khoán.
Số lượng hiện có Số lượng có thể giao dịch được (đơn vị cổ phần).
Số lượng cầm cố Số lượng đang bị cầm cố (đơn vị cổ phần).
Số lượng phong tỏa Số lượng đang bị phong tỏa (đơn vị cổ phần). Số lượng này không giao dịch được.
Tiền Tiền tệ đang sử dụng.
Giá trị thị trường Giá trị thị trường.
Refresh Nhấn nút này để truy vấn dữ liệu mới nhất.
Buy Nhấn nút này để đặt lệnh mua cổ phiếu này.
Sell Nhấn nút này để đặt lệnh bán cổ phiều này.

Trở về đầu trang

<< Trang trước

Trang chính

Trang sau >>