Lịch sử giao dịch

Trang này dùng để truy vấn lịch sử giao dịch của bạn.

Trade History

Loại Diễn giải
Giao dịch tiền Ghi nhận các hoạt động rút,nộp và chuyển khoản tiền.
Lãi Ghi nhận lãi vay giao dịch ký quỹ và lãi tiền gửi phát sinh vào cuối mỗi tháng.
Lưu ký Ghi nhận chứng khoán do khách hàng gửi và bảo quản chứng khoán cho khách hàng.
Giao dịch chứng khoán Các giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản.
Thực hiện quyền Quyền phát sinh trên số dư chứng khoản như cổ tức, cổ phiếu thưởng, quyền mua.
Phí lưu ký Phí thu từ số dư chứng khoán hằng ngày trên tài khoản (chưa áp dụng).
Ứng trước Ghi nhận các khoản tiền ứng trước từ hoạt động bán chứng khoán.
Cầm cố Ghi nhận hoạt động thế chấp chứng khoán.
Vay mượn chứng khoán Ghi nhận các hoạt động cho vay,đi vay chứng khoán trên tài khoản (chưa áp dụng).

Truy vấn dữ liệu

  1. Chọn Loại (Giao dịch tiền, Lãi, Lưu ký,…..)
  2. Chọn ngày bắt đầu trong lịch Ngày:.
  3. Chọn ngày kết thúc trong lịch Đến:.
    Lưu ý: thời gian tra cứu thông tin được giới hạn trong 07 ngày
  4. Nhấn nút Truy vấn để bắt đầu truy vấn.

 

Trở về đầu trang

<< Trang trước

Trang chính

Trang sau >>