Nhật ký giao dịch

Xem tất cả các lệnh khớp trong ngày của một cổ phiếu được hiển thị ở dạng bảng và đồ thị như hình. Nhập cổ phiếu vào ô và nhấn phím Enter ví dụ STB DPM.

Trade Log

Hiển thị tất cả lệnh khớp của cổ phiếu đó theo thời gian thực.

Trường Diễn giải
VWAP Giá TB. Giá bình quân gia quyền
Số giao dịch Tổng số lệnh khớp
Thời gian Thời gian khớp
Khối lượng Khối lượng khớp (cổ phiếu)
Giá Giá khớp (1,000 VND)
Cờ Loại giao dịch (P = Thỏa thuận và U = ATO/ATC)
Thay đổi Thay đổi giữa giá khớp và giá tham chiếu

Trở về đầu trang

<< Trang chính Trang chính Trang sau >>